AUDITORIA

Auditoria completa o parcial de comptes anuals o d’altres estats financers:

  • Auditoria de comptes anuals individuals
  • Auditoria de comptes anuals consolidats de grups d’empreses
  • Auditoria de comptes anuals intermedis
  • Auditoria de balanç
  • Cartes de suggeriments sobre aspectes comptables i de control intern

Revisions limitades d’estats financers i certificacions de fets concrets.

Informes especials d’auditoria requerits per la legislació vigent:

  • Augment de capital, per compensació de crèdits
  • Augment de capital amb càrrec a reserves
  • Reducció de capital per restablir l’equilibri patrimonial
  • Sobre el dret de subscripció preferent
  • Sobre valoració d’accions

Certificacions auditores de la bona finalitat en la destinació de les subvencions obtingudes.

Ecoembes.

Actuacions en l’àmbit judicial. Constatació de fets concrets i pericials en procediments civils i mercantils.